[ KUROPA ] View my profile

บัดนั้น

posted on 17 Apr 2013 15:58 by f-rockmanx
 


ย่องมาแปะ
(ตัวละครจาก "บัดนั้น" จากซ้ายไปขวา เฮียฟางของจขบ. / หนูรวี@xiaoxian /เจ้วลิดา@zairen /คุณพี่อายุธ @canes)